Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

VP Bank - Hành trình khám phá

Chương trình: Khám phá biển sâu

Khách hàng: Công ty VP Bank
Số lượng: 150 pax
Địa điểm: Đà Nẵng

Thời gian:  14/06/2013

Chương trình khác Goodwill đã thực hiện

VPBank
VP Bank - Hành trình khám phá
Teambuilding Professional
Golden Gate - Teaming up for success
Teambuilding Heritage
Heritage: Meet & Greet tại Flamingo Đại Lải
Koala House - Chúng ta là một đội