Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

Netnam - Cởi mở và trách nhiệm

Chương trình: Cởi mở và trách nhiệm

Khách hàng: Công ty Netnam
Số lượng: 75
Địa điểm: Đầm Vạc, Vĩnh Phúc

Thời gian: 10/12/2011

Chương trình khác Goodwill đã thực hiện

VPBank
VP Bank - Hành trình khám phá
Teambuilding Professional
Golden Gate - Teaming up for success
Teambuilding Heritage
Heritage: Meet & Greet tại Flamingo Đại Lải
Koala House - Chúng ta là một đội