Tiếng Việt
Teambuilding professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional
Teambuilding Professional

Motorola - Return of the legendary sword

Chủ đề: Return of the legendary sword
Số lượng: 40 pax
Địa điểm: Quanh Hồ Gươm và phố cổ Hà Nội

Thời gian: 19/11/2010

Chương trình khác Goodwill đã thực hiện

VPBank
VP Bank - Hành trình khám phá
Teambuilding Professional
Golden Gate - Teaming up for success
Teambuilding Heritage
Heritage: Meet & Greet tại Flamingo Đại Lải
Koala House - Chúng ta là một đội